Disclaimer

DISCLAIMER

Deze website www.Staalkabelstunter.com (de “Website”) is eigendom van Staalkabelstunter (hierna te noemen “Staalkabelstunter.com”), een onderneming met Dalwagenseweg 91, Opheusden. Staalkabelstunter.com is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  11043298.

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.Inhoud Website

Staalkabelstunter.com behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.


Staalkabelstunter.com besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Staalkabelstunter.com niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Staalkabelstunter.com.

 

Aansprakelijkheid

Staalkabelstunter.com is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Staalkabelstunter.com tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

 

Staalkabelstunter.com is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Staalkabelstunter.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Staalkabelstunter.com niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

 

Staalkabelstunter.com is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
 
Staalkabelstunter is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Staalkabelstunter of van hen, die door Staalkabelstunter te werk zijn gesteld.
Staalkabelstunter zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
 

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Staalkabelstunter.com aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

 

 

 

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Staalkabelstunter.com. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staalkabelstunter.com is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.


Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Staalkabelstunter.com via [email protected]