Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

Hier te downloaden als pdf (234KB): Staalkabelstunter Algemene voorwaarden B2B en B2C

van

Staalkabelstunter B.V.

Artikel 1 – Definities
Op deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
Staalkabelstunter B.V.: Hierna te noemen Staalkabelstunter, statutair gevestigd te Dalwagenseweg 91, 4043MV, Opheusden, Nederland;
Koper: een consument die een overeenkomst aangaat met Staalkabelstunter tot de koop van producten.
Overeenkomst: de tussen Koper en Staalkabelstunter gesloten overeenkomst welke in de meeste gevallen tot stand kom door een bestelling te plaatsen op de website.
Producten: alle producten die zijn geproduceerd/gemaakt of verkregen door Staalkabelstunter voor verkoop aan de Koper.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte en Overeenkomst tussen Staalkabelstunter en Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2          Staalkabelstunter zal de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar stellen voor de Koper, voordat de Overeenkomst wordt gesloten. Indien een bestelling wordt geplaatst op de website dan zal de tekst van deze voorwaarden via elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld, voordat de Overeenkomst is gesloten.
2.3          In deze voorwaarden wordt onder 'schriftelijk' ook verstaan: per schriftelijk bericht, e-mail, internet of andere elektronische media.
2.4          Afwijkende bepalingen opgenomen in de offerte en/of de tot stand gekomen Overeenkomst tussen Staalkabelstunter en Koper prevaleert boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
2.5          Staalkabelstunter is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Staalkabelstunter zal de Koper informeren over wijzigingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 3 – Aanbod & Producten
3.1          De Producten worden aangeboden op de website waar Kopers bestellingen kunnen plaatsen op de website met een eigen account of als gast zonder account. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
3.2          Staalkabelstunter staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van gegevens en de informatie op de website en/of in het aanbod die in het kader van een bestelling aan Koper ter beschikking worden gesteld.
3.3          Staalkabelstunter behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Staalkabelstunter zal Kopers informeren als zij een bestelling niet kunnen accepteren.
3.4          Staalkabelstunter kan niet garanderen dat de weergave van de Producten van de kleuren en de verpakking in ieder afzonderlijk geval een juiste weergave is van de geleverde Producten. De kleur en verpakking van het geleverde Product kan iets afwijken van de foto's op de website.
3.5          Staalkabelstunter is niet verplicht zich te houden aan een aanbod en/of een Overeenkomst tegen een bepaalde prijs indien deze prijs is gebaseerd op een typ en/of schrijffout op de website.         

Artikel 4 - Overeenkomst
4.1          Een Overeenkomst komt tot stand nadat Staalkabelstunter de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.
4.2          Bij een Overeenkomst die tot stand komt via de website zal dit een bevestiging per e-mail zijn waarbij de betaling en het plaatsen van de bestelling in de meeste gevallen gelijktijdig plaatsvinden. Staalkabelstunter zal een bevestiging verzenden indien de bestelling en de betaling zijn ontvangen. Het uitblijven van een bevestiging van Staalkabelstunter geeft de Koper het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 – Levering
5.1          Staalkabelstunter zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen die zijn geplaatst op de website.
5.2          De geschatte levertijd van de Producten is te vinden op de website en is een indicatie, tenzij er op de website nadrukkelijk vermeld wordt dat de Producten binnen een bepaalde termijn worden geleverd.
5.3          Vertraging in de levering geeft de Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en evenmin enig recht op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Staalkabelstunter.
5.4          Staalkabelstunter is verplicht de Koper te informeren, binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, over eventuele vertragingen in de levering.
Indien de Koper niet tijdig wordt geïnformeerd dan heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal Staalkabelstunter het betaalde bedrag terugbetalen.
5.5          De levering vindt plaats op het adres dat de Koper heeft doorgegeven bij het plaatsen van de bestelling op de website.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1          Bij de elektronische aankoop van Producten heeft een consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 werkdagen na aankoop. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de Producten door de Koper of:
a) Indien de Koper meerdere Producten heeft besteld, de dag waarop het laatste Product is ontvangen door Koper. 
b) Indien de levering bestaat uit verschillende onderdelen, de dag waarop de Koper het laatste onderdeel heeft ontvangen.
6.2          Indien de Koper gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht Staalkabelstunter via het modelformulier op de hoogte te stellen van het herroepingsrecht of op schriftelijke wijze, per e-mail valt hier ook onder.
6.3          Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Koper het Product wenst te behouden. De Koper is verplicht de Producten in originele staat aan Staalkabelstunter te retourneren.
6.4          De Koper is verplicht het Product binnen 14 dagen terug te zenden na de melding dat de Koper gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
6.5          De Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van het onzorgvuldig omgaan met de Producten zoals uitgelegd in artikel 6.3.
6.6          Bij een retourzending komen de verzendkosten voor rekening van de Koper.
6.7          Indien de Koper een bedrag betaald heeft voor de Producten dan zal Staalkabelstunter dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping.
6.8          De Koper heeft geen herroepingsrecht voor de volgende Producten:
a) Volgens specificaties van de Koper vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals maatwerkproducten;

  1. b) Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
    c) Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Staalkabelstunter geen invloed heeft waarbij de prijsveranderingen plaatsvinden binnen de herroepingstermijn.
    9 Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende retouradres:
    Dalwagenseweg 91, 4043MV, Opheusden, Nederland.

 

Artikel 7 – Prijs
7.1          De Producten worden geleverd tegen de op de website genoemde prijzen.
7.2          Alle door Staalkabelstunter op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
7.3          Indien de prijzen worden verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst dan heeft de Koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
7.4          Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.


Artikel 8 – Betaling
8.1          Betaling dient te geschieden door storting op het bankrekeningnummer van Staalkabelstunter, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2          De overeengekomen prijs dient binnen 14 dagen na het ontvangen van het Product betaald te worden door de Koper. In geval van een bestelling en betaling via de website dan zal de overeengekomen prijs betaald zijn voordat het product wordt verzonden. De Koper gaat hiermee akkoord door de bestelling te plaatsen.
8.3          Betaling dient door Koper te geschieden in EURO, tenzij Staalkabelstunter anders overeenkomt.

8.4          Betaling kan plaatsvinden op verschillende wijzen zoals Ideal, Paypal, Creditcard en andere betaalmethodes aangeboden op de website.
8.5          Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat Staalkabelstunter heeft geïnformeerd over de te late betaling en de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Staalkabelstunter is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
8.6          Als datum van betaling geldt de datum waarop het te betalen bedrag op de rekening van Staalkabelstunter is gestort.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1          Indien er sprake is van een levering onder eigendomsvoorbehoud dan zal Staalkabelstunter de Koper hierover informeren. De Koper dient hier uitdrukkelijk mee akkoord te gaan. In dat geval blijven de geleverde Producten eigendom van Staalkabelstunter totdat Koper aan zijn betalingsverplichtingen volgens de Overeenkomst heeft voldaan.
9.2          Staalkabelstunter is gerechtigd de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen in de volgende gevallen:

(a)           In het geval dat de andere partij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt;

(b)           dan wel bij een gegrond vermoeden dat de andere partij niet in staat is haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen;

9.3          De Koper is verplicht mee te werken aan het terugbrengen van de Producten die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1        Staalkabelstunter is alleen aansprakelijk voor directe schade indien vaststaat dat Staalkabelstunter aansprakelijk is voor de omstandigheden die tot de schade hebben geleid.
10.2        Staalkabelstunter is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is veroorzaakt door onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de Producten door de Koper of een derde. Onder onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik wordt in ieder geval verstaan: het gebruik van de geleverde Producten op een andere wijze dan voorgeschreven in de instructies van Staalkabelstunter of de fabrikant. Staalkabelstunter is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door constructiefouten van de Koper veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik van de gereleveerde Producten aan de Koper.


Artikel 11– Overmacht
11.1        In geval van overmacht is Staalkabelstunter gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding aan Koper.
11.2        Elke tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst waarvoor Staalkabelstunter niet aansprakelijk kan worden gehouden omdat zij buiten haar macht ligt, wordt beschouwd als een situatie van overmacht.
11.3        De volgende situaties moeten worden beschouwd als overmacht;
(a) stakingen van medewerkers van Staalkabelstunter of derden.
(b) Ziekte van medewerkers van Staalkabelstunter of derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
(c) oorlog, oorlogsdreiging, gewapende conflicten;
(d) terroristische aanslagen;
(e) oproer, revolutie;
(f) natuurrampen, met inbegrip van maar niet beperkt tot overstromingen, aardbevingen, stormen, brand;
(g) het niet of niet tijdig leveren van Producten door (deel)leveranciers of andere door Staalkabelstunter ingeschakelde derden;
(h) wettelijke regelingen en maatregelen van de Nederlandse overheid die de nakoming van de Overeenkomst met de Koper belemmeren, waaronder in- en uitvoerverboden;
(i) wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen van buitenlandse overheden of door organen van de Europese Unie, die de nakoming van de Overeenkomst met de Koper belemmeren, waaronder in- en uitvoerverboden;

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
12.1        Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde Producten, zoals; foto's, modellen en video’s op de website, handelsnamen, contracten, offertes en pamfletten blijven uitsluitend eigendom van Staalkabelstunter.
12.2        Het is de Koper niet toegestaan om afbeeldingen, video’s of andere inhoud van de website van Staalkabelstunter te  nemen of te verspreiden zonder voorafgaande toestemming van Staalkabelstunter.

Artikel 13 – Acceptatie en klachten

13.1        Eventuele zichtbare gebreken of zichtbare verminderde kwaliteit en zichtbare (transport)schade aan de Producten dienen door de Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek aan Staalkabelstunter te worden gemeld.

13.2        Het niet op tijd doorgeven van de klacht zorgt ervoor de dat de Koper geen aanspraak meer kan doen op het nakomen van de Overeenkomst door Staalkabelstunter.
13.3        Een klacht wordt door Staalkabelstunter binnen 14 dagen beantwoordt vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd dan 14 dagen vraagt, zal Staalkabelstunter hierover informeren en een indicatie geven wanneer de klacht wordt behandeld.

Artikel 14 – Opschorting en beëindiging
14.1        Staalkabelstunter is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen zonder dat een ingebrekestelling of verzuim is vereist en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
(a) de Koper (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of verleend;
(b) de Koper een faillissementsprocedure heeft ingesteld of een rechtbank heeft verklaard dat de Opdrachtgever failliet is;
(c) de Koper overlijdt of onder wettelijke controle wordt geplaatst;
(e) de Koper zijn verplichtingen uit een door hem gesloten Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of er grond bestaat te vrezen dat zulks zal gebeuren.

Artikel 15 – Garantie
15.1        Staalkabelstunter garandeert dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ bruikbaarheid. Indien overeengekomen staat Staalkabelstunter er tevens voor in dat het Product geschikt is voor normaal gebruik. De garantietermijn verschilt per Product en is gelijk aan de fabrieksgarantie.
15.2        Eventuele gebreken aan het geleverde Product die onder de garantie vallen, geeft de Koper het recht op herstel ofwel vervanging door een nieuw Product met een maximum waarde van het bedrag van de oorspronkelijke bestelling.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1        Op deze Algemene Voorwaarden en alle tussen Koper en Staalkabelstunter gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2        Alle geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst tussen Koper en Staalkabelstunter zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Gelderland, locatie Arnhem  Nederland, tenzij Staalkabelstunter ervoor kiest het geschil elders voor te leggen.

 

AlGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN B2B van


Staalkabelstunter B.V.


Artikel 1 – Definities
Op deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
Staalkabelstunter B.V.: Hierna te noemen Staalkabelstunter, statutair gevestigd te Dalwagenseweg 91, 4043MV, Opheusden, Nederland;
Koper: een rechtspersoon die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Staalkabelstunter met als doel het afnemen van Producten.
Overeenkomst: de tussen Koper en Staalkabelstunter gesloten overeenkomst welke in de meeste gevallen tot stand kom door een bestelling te plaatsen op de website.
Producten: alle producten die zijn geproduceerd/gemaakt of verkregen door Staalkabelstunter voor verkoop aan de Koper.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte en Overeenkomst tussen Staalkabelstunter en Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2          De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden waaronder de voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2          Staalkabelstunter zal de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar stellen voor de Koper, voordat de Overeenkomst wordt gesloten. Indien een bestelling wordt geplaatst op de website dan zal de tekst van deze voorwaarden via elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld, voordat de Overeenkomst is gesloten.
2.3          Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Staalkabelstunter deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Eventueel overeengekomen aanvullingen en/of afwijkingen gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.
2.4          In deze voorwaarden wordt onder 'schriftelijk' ook verstaan: per schriftelijk bericht, e-mail, internet of andere elektronische media.
2.5          Afwijkende bepalingen opgenomen in de offerte en/of de tot stand gekomen Overeenkomst tussen Staalkabelstunter en Koper prevaleert boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
2.6          Staalkabelstunter is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 3 – Aanbod & Producten

3.1          De Producten worden aangeboden op de website waar Kopers bestellingen kunnen plaatsen op de website met een eigen account of als gast zonder account. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
3.2          Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden alle offertes van Staalkabelstunter als een vrijblijvend aanbod, dat door Staalkabelstunter schriftelijk kan worden herroepen binnen 7 dagen na ontvangst van een bevestiging van aanvaarding door de Koper.
3.3          De Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van gegevens en documenten die in het kader van een bestelling aan Staalkabelstunter ter beschikking worden gesteld, ook indien deze gegevens afkomstig zijn van derden.
3.4          Staalkabelstunter behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Staalkabelstunter zal Kopers informeren als zij een bestelling niet kunnen accepteren.
3.5          De Koper is alleen gerechtigd een bestelling te annuleren na schriftelijke toestemming van Staalkabelstunter, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden die passend worden geacht voor Staalkabelstunter.
3.6          Staalkabelstunter kan niet garanderen dat de weergave van de Producten van de kleuren en de verpakking in ieder afzonderlijk geval een juiste weergave is van de geleverde Producten. De kleur en verpakking van het geleverde Product kan iets afwijken van de foto's op de website.
3.7          Staalkabelstunter is niet verplicht zich te houden aan een aanbod en/of een Overeenkomst tegen een bepaalde prijs indien deze prijs is gebaseerd op een typ en/of schrijffout in de offerte, overeenkomst of op de website.
Artikel 4 – Overeenkomst
4.1          Een Overeenkomst komt tot stand nadat Staalkabelstunter de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.
4.2          Bij een Overeenkomst die tot stand komt via de website zal dit een bevestiging per e-mail zijn. Staalkabelstunter zal een bevestiging verzenden indien de betaling is ontvangen.
4.3          Een door Staalkabelstunter gedane aanbieding of toezegging is slechts bindend voor zover het aanbod schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 5 – Levering
5.1          Staalkabelstunter zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen die zijn geplaatst op de website.
5.2          De geschatte levertijd van de Producten is te vinden op de website en is een indicatie, tenzij er op de website, in de offerte of Overeenkomst nadrukkelijk vermeld wordt dat de Producten binnen een bepaalde termijn worden geleverd.
5.3          Vertraging in de levering geeft de Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en evenmin enig recht op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Staalkabelstunter.
5.4          Exportleveringen vinden plaats op basis van de Incoterms 2020®, tenzij partijen hier schriftelijk anders over zijn overeengekomen.
5.5          Staalkabelstunter behoudt zich het recht voor om een ​​levering in gedeelten uit te voeren. Staalkabelstunter is gerechtigd voor elke (deel)levering (vooruit)betaling te verlangen alvorens tot een volgende levering over te gaan.
5.6          De Koper is verplicht de levering van de Producten te accepteren op het eerste verzoek van Staalkabelstunter. Indien Koper de levering niet in ontvangst neemt, is de Koper aansprakelijk voor alle kosten en schade die hieruit voortvloeit.
5.7          De levering vindt plaats op het adres dat de Koper heeft doorgegeven bij het plaatsen van de bestelling op de website of het adres genoemd in de offerte of Overeenkomst.

Artikel 6 – Prijzen
6.1          De Producten worden geleverd tegen de in de offerte, website of Overeenkomst genoemde prijzen.
6.2          Alle door Staalkabelstunter in haar offerte, website of de Overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals transport- en verzekeringskosten, van overheidswege opgelegde tarieven en zijn gebaseerd op de Incoterms 2020® zoals die gelden op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3          Na aanvang van de Overeenkomst maar voor levering van de overeengekomen Producten is Staalkabelstunter gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen indien de prijsstijging het gevolg is van één of meer stijgende kosten zoals: Stijgende BTW-tarieven, loonkosten, inkoopprijzen, wettelijke regelingen of milieubijdragen en schommelingen in wisselkoersen. Hieronder valt ook stijgende kostprijzen als gevolg van overheidsmaatregelen.

Artikel 7 – Betaling
7.1          Betaling kan plaatsvinden via Ideal, Paypal, Creditcard en andere betaalmethodes aangeboden op de website, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijs dient bij een bestelling op de website direct betaald te worden. Na het ontvangen van de betaling zal Staalkabelstunter de Producten zenden. 
7.2          De betaling dient door de Koper voldaan te worden in EURO, tenzij partijen anders overeenkomen.
7.3          Indien Koper niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling voldoet, is Koper zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, een contractuele rente verschuldigd van 13%, tenzij de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente hoger is. De rente zal dan gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Dit sluit de overige rechten van Staalkabelstunter zoals het recht op schadevergoeding en buitengerechtelijke kosten niet uit.
7.4          Indien Staalkabelstunter door het in gebreke blijven van de Koper, haar vordering ter incasso moet cederen, zijn alle daaraan verbonden kosten, zoals administratieve, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een faillissementsaanvraag, voor rekening van de Koper.
7.5          De Koper is in geen geval gerechtigd de door Staalkabelstunter gefactureerde bedragen te verrekenen met een door de Koper gestelde tegenvordering of de betaling uit te stellen in geval van een door de Koper ingeroepen tegenvordering.
7.6          In het geval dat de Koper een openstaande factuur heeft die achterstallig is, heeft Staalkabelstunter het recht om de verzending van Producten stop te zetten totdat de Koper de betaling heeft gedaan.
7.7          Als datum van betaling geldt de datum waarop het te betalen bedrag op de rekening van Staalkabelstunter is gestort.


Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1          Alle aan de Koper geleverde Producten blijven eigendom van Staalkabelstunter. Staalkabelstunter behoudt het eigendomsrecht op de Producten, totdat de Koper aan zijn betalingsverplichtingen volgens de Overeenkomst heeft voldaan.
8.2          Staalkabelstunter is gerechtigd de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen in de volgende gevallen:
(a)           In het geval dat de andere partij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt;
(b)           dan wel bij een gegrond vermoeden dat de andere partij niet in staat is haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen;
8.3          De Koper is verplicht mee te werken aan het terugbrengen van de Producten die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en risico
9.1          Staalkabelstunter kan alleen aansprakelijk worden gesteld in het geval van een terugroeping van een product indien;
(a) komt vast te staan ​​dat Staalkabelstunter aansprakelijk is voor de omstandigheden die tot de terugroeping hebben geleid en;
(b) het is vastgesteld dat Koper als een redelijk en redelijk bekwaam professional heeft gehandeld en getracht heeft de kosten verbonden aan de terugroeping zoveel mogelijk te beperken.
9.2          Alle aansprakelijkheid van Staalkabelstunter jegens Kopers is beperkt tot het bedrag dat onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Staalkabelstunter wordt uitgekeerd, inclusief het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag behorende bij de Overeenkomst waarop de aanspraak van de wederpartij is gebaseerd.
9.3          Staalkabelstunter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ​​doordat Staalkabelstunter bij het plaatsen van de bestelling of in een later stadium is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.4          Staalkabelstunter is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden veroorzaakt door Koper.
9.5          Staalkabelstunter zal - ongeacht de rechtsgrondslag van de vordering van de Koper - niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot; schade als gevolg van vertragingen of verlies van gegevens, winstderving en door de Koper verbeurde boetes.
9.6          Staalkabelstunter is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade/winstderving en schade van welke aard dan ook, ontstaan ​​door onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de Producten door Koper of een derde. Onder onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik wordt in ieder geval verstaan: het gebruiken en opslaan van de geleverde Producten op een andere wijze dan in de instructies is voorgeschreven. Staalkabelstunter is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door constructiefouten van de Koper veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik van de gereleveerde Producten aan de Koper.

Artikel 10 – Overmacht
10.1        In geval van overmacht is Staalkabelstunter gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding aan de Koper of andere partijen.
10.2        Elke tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor Staalkabelstunter niet verantwoordelijk kan worden gehouden omdat deze buiten haar macht ligt, zal worden beschouwd als een situatie van overmacht.

10.3        Indien de periode waarin nakoming door overmacht niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van de schade die hierdoor ontstaat.
10.4        De volgende situaties dienen als overmacht te worden beschouwd;

(a) stakingen van werknemers van Staalkabelstunter of derden.

(b) Ziekte van medewerkers van Staalkabelstunter of derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

(c) oorlog, oorlogsdreiging, gewapende conflicten;

(d) terroristische aanslagen;

(e) oproer, revolutie;

(f) natuurrampen, inclusief maar niet beperkt tot overstromingen, aardbevingen, stormen, brand;

(g) niet of niet-tijdige levering van Producten door (deel)leveranciers of andere door Staalkabelstunter ingeschakelde derden;

(h) wettelijke regelingen en maatregelen van de Nederlandse overheid die de nakoming van de Overeenkomst door Staalkabelstunter in de weg staan, waaronder in- en uitvoerverboden;

(i) wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen van buitenlandse overheden of organen van de Europese Unie die de nakoming van de Overeenkomst door Staalkabelstunter in de weg staan, waaronder in- en uitvoerverboden;

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie

11.1        Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde Producten, zoals; foto's, modellen en video’s op de website, handelsnamen, contracten, offertes en pamfletten blijven uitsluitend eigendom van Staalkabelstunter.
11.2        Het is de Koper niet toegestaan ​​om het geheel of een deel van de geleverde Producten, hun verpakking of etikettering te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staalkabelstunter, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.3        Het is de Koper niet toegestaan om afbeeldingen, video’s of andere inhoud van de website van Staalkabelstunter te  nemen of te verspreiden zonder voorafgaande toestemming van Staalkabelstunter.

11.3        Het is Koper bekend dat de op grond van de Overeenkomst geleverde Producten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Staalkabelstunter of haar toeleveranciers (kunnen) bevatten. De Koper verbindt zich ertoe deze informatie geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven anders dan voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.

 

Artikel 12 – Garantie
12.1        Staalkabelstunter garandeert dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ bruikbaarheid. Indien overeengekomen staat Staalkabelstunter er tevens voor in dat het Product geschikt is voor normaal gebruik. De garantietermijn verschilt per Product en is gelijk aan de fabrieksgarantie.

Artikel 13 – Acceptatie en klachten  
13.1        Onmiddellijk na levering van de Producten dienen deze door Koper te worden geïnspecteerd op eventuele gebreken, dan wel dient Koper te verifiëren of de geleverde Producten voldoen aan hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, te weten:
a. of de juiste Producten zijn geleverd;
b. of de geleverde Producten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen;
c. of de geleverde Producten qua kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) voldoen aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
13.2        Eventuele zichtbare gebreken of zichtbare afname en zichtbare (transport)schade aan de Producten dienen door Koper direct bij aflevering gemeld te worden aan de vervoerder en binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Staalkabelstunter te worden gemeld. Bij gebreke  wordt Koper geacht de overeengekomen hoeveelheid Producten te hebben ontvangen zonder zichtbare gebreken of zichtbare (transport)schade. Eventuele verborgen gebreken, niet-zichtbare afname in aantal en niet-zichtbare schade aan de Producten dienen zo spoedig mogelijk na constatering doch binnen de in artikel 12 vermelde garantietermijn aan Staalkabelstunter te worden gemeld.
13.3        In geval van levering van gebrekkige Producten zoals omschreven in artikel 13.1 en 13.2, dan kan de Koper de Producten retour zenden. Retour zendingen van geleverde Producten zijn alleen mogelijk indien Koper aan Staalkabelstunter een schriftelijke verklaring verstrekt met daarin de reden van retournering van de Producten inclusief datum en factuurnummer. Staalkabelstunter dient de retourzending te bevestigen. 
13.4        Bij een retourzending heeft de Koper op grond van de garantie het recht om de Producten te laten repareren, nieuwe Producten te ontvangen of heeft hij recht op ontvangst van het bedrag dat volgens de factuur is betaald.
13.5        Volgens specificaties van de Koper vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals maatwerkproducten, kunnen niet retour gezonden worden.

Artikel 14 – Opschorting en beëindiging 
14.1        Staalkabelstunter is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen zonder dat een ingebrekestelling of verzuim is vereist en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
(a)           de Koper (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of verleend;
(b)           de Koper een faillissementsprocedure heeft ingesteld of een rechtbank heeft verklaard dat de Koper failliet is;
(c)           de Koper overlijdt of onder wettelijke controle wordt geplaatst;
(e)           de Koper zijn verplichtingen uit een door hem gesloten Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of er grond bestaat te vrezen dat zulks zal gebeuren.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en jurisdictie
15.1        Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Koper en Staalkabelstunter is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) [CISG].
15.2        Alle geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst tussen de Koper en Staalkabelstunter zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelderland, locatie Arnhem, Nederland, tenzij Staalkabelstunter ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Koper is gevestigd.
15.3        Staalkabelstunter is tevens gerechtigd om een geschil te beslechten door middel van arbitrage voor de Internationale Kamer van Koophandel volgens de Rules of Conciliation and Arbitration van de Internationale Kamer van Koophandel door één arbiter. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal. Arbitrage vindt plaats in Amsterdam, Nederland.